سبیل…

گربه خرد، همه چیز را می داند و همه چیز را می بیند. من سبیل های او را در این یکی دوست دارم. واقعاً بزرگتر است و فکر می کردم باران بیرون آن را برای پس زمینه جالب تر می کند. Posted by mndhemphill on 2006-12-30 17:26:08 Tagged: , bob , cat , whiskers , … Read more

گربه

این گربه امروز پشت پنجره اتاق نشیمن من ظاهر شد. این باعث ترس من شد (هاها) اما خوشبختانه به اندازه کافی آویزان شد تا بتوانم عکس بگیرم 🙂 Posted by Gondolin Girl on 2016-08-03 16:49:30 Tagged: , cat , animal , animals , feline , home , window , cute , rain , living room … Read more

گربه

پرتره گربه Posted by Marite2007 on 2009-01-11 22:50:05 Tagged: , animals , cats , closeup , color , colour , day , domestic , eyes , whiskers , head , felines , outdoors , mammals , pets , portrait , ALittleBeauty , bestofcats , GoldStarAward , boc01-09